Hotline::062-264-6563
ปวดหลัง ปวดไหล่ ปวดคอ

ปวดหลัง ปวดไหล่ ปวดคอ

ปวดหลัง ฝังเข็มรักษาอาการปวดหลัง ปวดไหล่ ปวดคอ อาการ ปวดหลัง ปวดไหล่ รวมถึง ปวดคอ หากทิ้งไว้นานๆกล้ามเนื้อบริเวณดังกล่าวจะเกิดการรัดตัวมากขึ้น ส่งผลให้เลือดไหลเวียนไม่ดี เกิดลิ่มเลือดขึ้นได้ และในกรณีที่คนไข้ รักษาไม่ถูกวิธี...